سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

الهام محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
محمد امیر محمدی – کارشناسی ارشد علوم سیاسی
مسعود کیانی – دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان اداری شرکت نفت و گاز گچساران بارویکرد توصیفی از نوع همبستگی اجرا شد. جامعه آماری شامل کارکنان اداری شرکت نفت گچساران بود که با استفادهاز فرمول کوکران تعداد ۸۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفادهاز پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی جامع (ISIS) آمرام و درایر با پایایی (۰/۹۶) و تعهد سازمانی آلن و مییر و باپایایی (۰/۹۲) جمع آوری شده است. بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام شد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی درسطح اطمینان ۰/۹۵ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آماری رگرسیون نشان داد که از بین ابعاد هوش معنوی ، بعد معنایابی با ۱۶ درصد واریانس بیشترین پیش بینی را از تعهد سازمانی کارکنان داشته اند.