سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا ذبیحی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
زینب برهانی جبلی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

امروزه به دلیل افزایش ارتباطات جهانی و شرکت های چندملیتی افزایش دانش و مهارت کارکنان برای روبرو شدن با تعارضات موجود دریک جامعه ضروری است یکی ازمفاهیمی که دراین زمینه بسیار موثر است هوش فرهنگی می باشد از سوی دیگر جهان دراواخر قرن بیستم شاهد تغییرات گسترده درعرصه های کس بو کاربوده به طوریکه مفاهیمی چون جهانی شدن افزایش رقابت یتوجه به کیفیت و تنوع اداره امور دربخش دولتی را با چالشهای جدی روبرو کرده که از جمله راهکارهای موثردولتی برای رویارویی با آن روی آوردن به کارافرینی است دراین تحقیق به بررسی رابطه هوش فرهنگی و ویژگیهای کارافرینانه کارکنان پرداخته شده است جامعه آماری کارکنان سازمان فنی حرفه ای خراسان رضوی می باشد هوش فرهنگی شامل چهارمولفه راهبردی، دانشی، انگیزشی رفتاری و ویژگیهای کارآفرینانه شامل تحمل ابهام ریسک پذیری توفیق طلبی مرکز کنترل و خلاقیت است