سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محدثه طالبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
نورمحمد یعقوبی – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

نوآوری راهبرد آماده سازی بخش دولتی برای آینده و یافتن راه های نوین برای انجام کسب و کار دولت هاست. شبیه بخش خصوصی، دولت نیز برای کاستن هزینه ها تحت فشار بوده و نوآوری می تواند حصول بیشترین خروجی از ورودی ها را تضمین نماید. صاحب نظران دریافته اند سازمان هایی که از هوش سازمانی بالایی برخوردارند، در زمینه های در ک مشکلات سازمانی، نوآوری، سازگاری با شرایط، نسبت به سایرین برتری قابل ملاحظه ای داشته اند. هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی و نوآوری سازمانی است. روش تحقیق استفاده شده،روش توصیفی از شاخه پیایشی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی شهر کرمان هستند. تعداد نمونه محاسبه شده برابر ۵۵ نفر بوده که ۵۰ پرسشنامه جمع آوری تجزیه و تحلیل گردید. داده ها بااستفاده از نرم افزار SPSS و ازمون همبستگی و رگرسیون تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که هوش سازمانی با نوآوری سازمانی ارتباط مستقیم دارد.