سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

خه بات شجاعی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و کارشناس اداری و ارزشیابی کارکنان آموزش و
سیوان بریاجی – کارشناسی ارشد اقتصاد
محمود احمدنژاد – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

سرمایه اجتماعی اگر چه مفهومی نوین و نوپا در عرصه مطالعات اجتماعی است، اما این مفهوم ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. هدف عمده تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با سرمایه اجتماعی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان سردشت بوده است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه مدیران و دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه شهرستان سردشت می باشد. حجم نمونه مدیران بر اساس فرمول کوکران ۳۴ نفر مدیر و به ازای هر مدیر پنج دانش آموز محاسبه، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته سرمایه اجتماعی و هوش سازمانی آلبرخت استفاده شد. اعتبار پرسشنامه هوش ۰/۶۹۸ بدست آمد. نتایج آزمونهای آماری نشان داد که: بین هوش سازمانی، چشم انداز استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، اتحاد و توافق، روحیه، کاربرد دانش، فشار عملکرد مدیران با سرمایه اجتماعی دانش آموزان مقاطع راهنمایی و متوسطه رابطه ی معناداری وجود دارد.