سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه قربانی ولیک چالی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، مدرس دانشگاه پیام نور قائمشهر
موسی قربانی ولیک چالی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، مدرس دانشگاه شهید ستاری

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش رقابتی با رضایت مشتریان در بانک ملی شهرستان ساری می باشد.روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان بانک ملی شهرستان ساری بهتعداد ۳۰۲ نفر تشکیل میدهند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (۱۹۷۰)، تعداد ۱۷۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی-طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه هوش رقابتی و رضایت مشتری استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل دادهها، از آزمونهای رگرسیون و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد که؛بین هوش رقابتی و ابعاد آن (فرصت های بازار، تهدیدات ناشی از رقبا، ریسک های رقابتی، مفروضات زیربنایی و آسیبپذیری ها) با رضایت مشتریان در بانک ملی شهرستان ساری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمونرگرسیون نشان داد که فرصت های بازار بیشترین رابطه را با رضایت مشتریان دارا می باشد.