سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامعباس اکبری – دانشیار دانشگاه تهران
مهدی قورچیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
حسینعلی علیخانی – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانشگاه ت
ایرج اله دادی – دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی بررسی رابطه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با کلنیزاسیون ریشه و ارزیابی وابستگی میکوریزایی در تلقیح با قارچ میکوریز و باکتری Pseudomonas flursences در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها عبارت از آبیاری (آبیاری نرمال و تنش ملایم)؛ مایه زنی بذر با قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری Pseudomonas flursences و کود شیمیایی فسفر (شاهد، کود سوپر فسفات تریپل و مصرف خاک فسفات) بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، وزن هزار دانه، تعداد کل دانه در بلال، عملکرد ماده خشک، در هر دو شرایط آبیاری نرمال و تنش ملایم همبستگی مثبت و معنی داری با کلنیزاسیون ریشه دارد. بیشترین همبستگی کلنیزاسیون ریشه با در شرایط آبیاری نرمال با تعداد کل دانه دربلال (**۶۸/۰) و عملکرد ماده خشک (**۷۰/۰) و در شرایط تنش ملایم نیز با عملکرد ماده خشک (**۸۴/۰) و تعداد کل دانه در بلال (**۷۷/۰) بدست آمد. بیشترین وابستگی میکوریزایی در سطوح آبیاری از تیمار تنش ملایم بدست آمد و وابستگی میکوریزایی در تیمار واجد کاربرد سوپرفسفات تریپل نسبت به تیمار خاک فسفات و شاهد به ترتیب به میزان ۸۷/۱۱ و ۸۷/۵۳ درصد کمتر بود.