سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا باقری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
نرگس سرشار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مریم اسکافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

چکیده:

قاعدگی دردناک یکی از مشکلات شایعی است کهحدود ۵۰ درصد زنان سنین باروری را تحت تاثیر قرار می دهد مکانیسم اصلی درد قاعدگی شناخته نشده است به نظر می رسد که زایمان درد قاعدگی را کاهش میدهد اما تاثیر نوع زایمان برکاهش درد قاعدگی ناشناخته باقی مانده است مطالعه حاضر به هدف تعیین رابطه نوع زایمان و درد قاعدگی و همچنین مقایسه درد قاعدگی در اوایل واواخر سنین باروری در مراجعین به بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی شهرستان تهرا ن در سال ۱۳۸۵ انجام گرفت. دراین پژوهش تحلیلی گذشته نگر تعداد ۱۶۰ نفر از زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب که درمحدوده سنی ۳۲ تا ۳۴ سال قرار داشتند و مشخصات واحدهای پژوهش را داشتند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختاریافته ای بود که جهت تعیین اعتبار آن از روش اعتبار محتوی استفاده شد و برای پایایی آن از روش آزمون مجدد استفاده شد.