سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجید جهانگیرفرد – دکترای مدیریت و عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مهدی مقتدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی واحد فیروزکوه

چکیده:

مهمترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان وکیفیت و توانمندی نیروی انسانی، مهمترین عامل بقاء وحیات سازمان به شمار می رود. نیروی انسانی توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد و توانمند کردن افراد موجب می شود تا در عرصه کنونی که سازمانها و ارگانهای خدماتی گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند، کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان ها و به تبع آن جذب مشتریان جدید نیز بیشترگردد. توانمندسازی موجب می شود که کارکنان، سازمان و شغل را از آن خود بدانند و از کار کردن در آن به خود ببالند. بدون توانمندسازی، نه مدیران و نه سازمانها نمی توانند در درازمدت کامیاب باشند. افزایش سطح انتظارات و رقابت بانکهای دولتی و خصوصی باعث شده است که پرداختن به موضوع توانمند سازی کارکنان وکارشناسان بانکی در راستای حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی در بین بانکها و کسب حداکثری سهم درصد بازار از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. هدف اصلی تحقیق بررسی وجود رابطه بین نظریه شناخت اجتماعی با توانمند سازی کارکنان بانک ملت می باشدواهداف فرعی تحقیق عبارتند از: بررسی وجود رابطه بین ویژگی های فردی و شخصیتی با توانمند سازی کارکنان بانک ملت،بررسی وجود رابطه بین ویژگی های گروه با توانمند سازی کارکنان بانک ملت ، بررسی وجود رابطه بین ویژگی های ساختار اجتماعی واحد کار موثر با توانمند سازی کارکنان بانک ملت و تعیین ضرایب اهمیت نظریه شناخت اجتماعی است.جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان ادارات ستادی سازمان و بهبود روشها و توسعه بازار بانک ملت ( ۱۲۰ نفر) می باشد. بر این اساس چون مطالعه بصورت قضاوتی می باشد لذا نمونه آماری در این تحقیق منطبق با تعداد جامعه در نظر گرفته می شود. در تحقیق حاضربا مدنظر قراردادن نظریه شناخت اجتماعی و عوامل تشکیل دهنده آن نظیر ویژگی های فردی و شخصیتی ، ویژگی های گروه و ویژگی های ساختار اجتماعی واحدکار موضوع توانمند سازی نیروی انسانی با استفاده از نظریه مذکور دربین برخی از ادارات ستادی بانک ملت مورد ارزیابی قرار گرفته است که پس از انجام آزمونهای آماری همبستگی(اسپیرمن ) مشخص گردید روابط معنی داری فیمابین موضوع توانمند سازی کارکنان و عوامل فردی و شخصیت ی و ساختار اجتماعی واحدکاروجود داشته و همچنین بین ویژگی های گروه و توانمند سازی کارکنان ارتباط معنی داری وجود ندارد . در خاتمه پیشنهاداتی نیز بمنظور توجه بیشتربه مقوله توانمند سازی کارشناسان ستادی ارائه گردیده است.