سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زینب دلیرکوهی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

مدیریت مشارکتی یکی ازروشهای کامیاب اداره کردن کارگروهی است که درپنجاه سال گذشته نخست در قلمرو سازمانهای صنعتی و بازرگانی و سپس در دیگر موسسات فرهنیگ اجتماعی به کارگرفته شده است پس آمدهای این روش مدیریت چنان نمایان و برجسته بوده اند که پیش بینی می شود در آینده تنها روش کارگردانی کارآمد سازمان باشد به کمک این شیوه کار می توان با بهره جویی از نظرات کارکنان بازدهی را فزونی بخشید به رضایت آنها افزود و سازمانی اثربخش و کارآمد بوجود آورد هدف اساسی پژوهش ح اضر تعیین رابطه بین میزان مشارکتی بودن مدیریت و رضایت شغلی کارکنان مدارس غرب استان مازندران می باشد جامعه آماری این پژوهش را کارکنان مدارس دخترانه و پسرانه ناحیه غرب استان مازندران تشکیل میدهد با روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای تعداد ۳۶۱ نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه محقق ساخته میدریت مشارکتی و رضایت شغلی استیون رابینز است که برای کارکنان اجرا شد.