سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کلثوم نامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
علی جباری ظهیر آبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دا

چکیده:

با پیشرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گسترده اطلاعات ، امروزه جامعه ما نیازمند مهارت هایی خواهد بود که همگام با توسعه علم وفناوری به پیش برون.پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطت و خلاقیت کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران ارتباط وجود دارد؟ روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بوده جامعه آماری آن کلیه کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران بودند که به دلیل تعداد کم جامعه از سرشماری کامل استفاده شد.برای گردآوری اطلاعات از آزمون خلاقیت کلامی تورنس ۱۹۷۴ استفاده شد این آزمون شامل ۶۰ سئوال است که انواع قابلیت های خلاقیت (ابتکار – انعطاف پذیری – بسط و سیالی) را مورد سنجش قرار دارد.همچنین به منظور تعیین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطت از آزمون محقق ساخته استفاده شد.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با خلاقیت کارکنان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ارتباط مثبت وجود دارد.با توجه به فرضیه های فرعی ، نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین دانش فناوری اطلاعات و ارتباطات با قابلیت های انعطاف پذیری ، بسط ، ابتکار و سیالی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد.