سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سمیه حسن پور کاشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
منصور زیبایی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

ارتباط میان گسترش مالی و رشد اقتصادی، به طور ویژه، برای اقتصادهای درحال توسعه به عنوان یک مبحث مهم در اقتصاد کلان و ادبیات توسعه در طی دهه های گذشته، مورد توجه فراوان قرار گرفته است . لذا هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان گسترش مالی و رشد اقتصادی در ۱۰ کشور در حال توسعه آ سیایی و آفریقایی در دوره زمانی ۱۹۸۰-۲۰۰۴ می باشد . در این راستا مدل خود توضیح برداری ) ) VAR و مدل تصحیح خطای برداری ) ) VECM ، برای بررسی طبیعت علیت آماری میان معیار گسترش مالی و رشد اقتصادی، به کار گرفته شده است . در این مطالعه از ) ) M2 −M1 ،که نمایانگر اختلاف میان نقدینگی و حجم پول می باشد، به عنوان معیار گسترش مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان معیار رشد بخش کشاورزی استفاده شده است . نتایج بیانگر وجود یک رابطه قوی یکطرفه از گسترش مالی به سمت رشد اقتصادی می باشد که در حقیقت تاییدی بر فرضیه رش د " به تبع عرضه " است که توسط شومپیتر پایه گذاری شده است . بنابراین ایجاد و توسعه واسطه های مالی به منظور بسیج و هدایت پس اندازها به سمت سرمایه گذاری مولد می تواند نقش تعیین کننده ای بر رشد و توسعه بخش کشاورزی داشته باشد .