سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

منیره کلاسنگیانی – دانشگاه مازندران بابلسر
حمیدرضا فیندرسکی – مرکز علمی کاربردی بازرگانی گلستان
شهاب بالو –

چکیده:

هدف ازپژوهش حاضرارزیابی ویژگیهایکارافرینی مدیران شرکت های تعاونی استان گلستان و بررسی رابطه میان ویژگیهای کارافرینی و متغیرهای جمعیت شناختی آنان می باشد جامعه آماری تحقیق را ۵۹۰۳ نفر ازمدیران شرکت های تعاونی استان گلستان تشکیل دادند که تعداد ۴۰۰نفر ازآنها به عنوان نمونه اماری با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند داده های موردنظر ازطریق پرسشنامه سنجش ویژگیهای کارافرینان ایرانی جمع آوری شد روایی پرسشنامه با استفاده ازپانل متخصصان تایید و پایایی آن به وسیله محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه بخشها بالاتر از۰/۷ محاسبه شد نتایج بدست آمده حاکی ازآن بود که مدیران دارای ویژگیهای ریسک پذیری نیاز به موفقیت و چالش طلبی می باشند و ویژگیهای کانون کنترل درونی تحمل ابهام سلاست فکری عملگرایی و رویاپردازی میان مدیران درسطح ضعیف ارزیابی شد. میان جنسیت و ریسک پذیری و کانون کنترل درونی رابطه وجوددارد بطوریکه مدیران مرد دارای کنترل درونی بیشتر و ریسک پذیرتر از مدیران زن می باشند و میان سن و سلاست فکری مدیران رابطه مثبت و میان سن و ریسک پذیری مدیران رابطه منفی وجود دارد.