سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آزیتا شرج شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
محمد طالقانی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
محمدرضا تقی زاده – مدرس گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

بیمه عمر هم بدلیل حمایت مالی خانواده پس از فوت سرپرست ان و هم بدلیل ویژگی پس اندازی بسیار مفید است عوامل بازاریابی بی شک درمیزان گرایش مردم به خرید این بیمه نامه ها بسیار موثرند با انجام مطالعات مقدماتی محققعناصر آمیخته بازاریابی خدمات و مولفه های گرایش بخ رید این بیمه نامه ها را درمشتریان جهت خرید لحاظ می کند و برآن است تا به این سوال که آیا بین عوامل بازاریابی و گرایش به خرید بیمه نامه های عمر از دیدگاه مشتریان رابطه وجود دارد یا خیر پاسخ گوید برای پاسخگویی به سوال مذکور فرضیاتی تدوین و اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه تحلیل گردید. نتایج حاصل ازآزمون آماری پیرسون نشان دهنده وجود رابطه معنی دار بین عوامل آمیخته بازاریابی و گرایش به خرید بیمه نامه های عمر از دیدمشتریان بوده که شدت همبستگی بین شواهد فیزیکی و گرایش به خرید ۴۸/۷ بیشترین میزان است جهت رتبه بندی عوامل تاثیر گذار نیز از آزمون فریدمن استفاده شد که عامل قیمت گذاری با میانگین ۶/۵۶ دررتبه اول قرارگرفت درپایان براساس نتایج آزمون فرضیه ها پیشنهاداتی در جهت بهبود عوامل بازاریابی موثر برگرایش به خرید بیمه های عمر ارایه گردید.