سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیاوش سامانی فام –

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه میان سرمایه فرهنگی و میزان علاقه مندی شهروندان مراغه ای به استفاده از انرژی های تجدید پذیر می باشد. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری متغیر مستقل تحقیق (سرمایه فرهنگی) از چارچوب نظری بوردیو شامل شش بعد؛ تأثیرپذیری از آموزه های علمی، تأثیرپذیری ازآموزه های تربیتی و اجتماعی، تأثیرپذیری از تبلیغات رسانه ای و مطبوعاتی، سبک زندگی و عادات وتحصیلات و برای اندازه گیری متغیر وابسته (علاقه مندی به استفاده از انرژی های نو) از چارچوب نظری آیزن و فیش باین شامل دو بعد؛ انتظار فایده و ارزیابی فایده استفاده شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ۴۷۳۱۳ مشترک خانگی می باشد که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۱ مشترک خانگی تعیین گردید. ابزار سنجش متغیر های تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که قبلاً روایی آن مورد مطالعه قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای سرمایه فرهنگی ۸۹/۰ و برای علاقه مندی به استفاده از انرژی های نو ۸۸/۰ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل، تلخیص و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی(آزمون همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که میان سرمایه فرهنگی و میزان علاقه مندی شهروندان مراغه ای به استفاده از انرژی های تجدید پذیر (نو) رابطه معنی داری وجود دارد. و در انتها با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهاداتی برای توسعه و تشویق شهروندان مراغه ای به استفاده از انرژی های تجدید پذیر ارائه شد.