سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی سلیمی فر –
مهدی خداپرست –
شیما ویسی –

چکیده:

در این تحقیق به بررسی صحت فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای استانهای کشور پرداخته شده است. از آنجا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آن، به ویژه در شرایط کنونی کشور که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی درحال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد، وابستگی روزافزون به انرژی موجب تعامل این بخش با سایر بخش های اقتصادی شده و سرعت در روند رشد و توسعه ی اقتصادی را وابسته به سطح مصرف انرژی کرده است. به طوری که، رشد اقتصادی جهان و روند صنعتی شدن، موجب افزایش تقاضا و مصرف انرژی شده است. اما از آنجایی که بخش زیادی از این افزایش تقاضا ازمنابع فسیلی تأمین می شود و مصرف آن ها انتشار گازهای گلخانه ای و آلوده شدن هوا را به همراه دارد با توجه به این که ایران کشوری رو به رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده انرژی بوده و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود، لذا بررسی آثار زیست محیطی مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران با توجه به اتخاذ رویکرد رشد اقتصادی بالا با حفظ محیط زیست، مهم است. بنابراین، تعیین رابطه رشد اقتصادی و آلودگی و تعیین چگونگی علیت این رابطه کاربردهای سیاستی قابل ملاحظه ای دارد و هر پیش فرضی در این مورد ممکن است به نتایج سیاستی اشتباهی منجر شود. در این مطالعه ارتباط رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در کنار سایر عوامل موثر با استفاده از مدل داده های تابلویی و به کمک اطلاعات ۲۸ استان کشور در طی دوره ۵ ساله (۱۳۸۸- ۱۳۸۳) رابطه بین درآمد و کیفیت محیط زیست (برا ی گاز آلاینده NOx ) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان دهنده عدم تایید فرضیه و نشان دهنده یک منحنی N شکل برای استان های کشور می باشد.