سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهاب اشراقی – ،MBA کارشناس ارشد مدیریت

چکیده:

با توجه به اهمیت ارزش های اجتماعی و مسؤولیت های زیست محیطی در صنایع تولیدی ایران و نیز توجه روزافزون شرکت ها به نوآوری، در این پژوهش به بررسی رابطه میانسیستم حسابداری مدیریت محیطی به عنوان یک سیستم برای خلق ارزش های مشترک اجتماعی و نوآوری در ابعاد نوآوری در محصول و نوآوری در فرآیند در شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس ایران پرداخته شده است. این پژوهش در دسته پژوهش های اثبات گرا قرار دارد که با راهبرد کمی و همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدی حاضر در بورس تهران تشکیل می-دهند و داده های این پژوهش از طریق جمع آوری هشتاد پرسشنامه ارسالی به شرکت های نمونه از جامعه آماری به دست آمده است. برای آزمون فرضیات پژوهش از ابزار مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SPSS19.0 و AMOS16.0 استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، رابطه میان این دو متغیر تایید و مدل مفروض اولیه اصلاح گردید. بدین ترتیب میزان استفاده از سیستم حسابداری مدیریت محیطی بر نوآوری تاثیر مستقیم دارد. نتایج به دست آمده با نتایج پژوهش های پیشین سازگار است.