سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای اخلاق اجتماعی از منظر قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فخرالدین معروفی – استادیار دانشگاه کردستان
سمیرا دهقانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

در میان مسئولیت های فراوان مدیران، رعایت جنبه های اخلاقی و ارزشی تصمیم های سازمانی و به کارگیری منابع، به خصوص منابعانسانی برای دستیابی به آن اهداف جایگاه ویژه ای دارد. از جامعه آماری در نظر گرفته شده برای این تحقیق ۹۵ نفر از کارمندان نهادهای آموزشی شهرستان قروه( کردستان) به عنوان حجم نمونه برای پاسخگویی به ابزار اندازه گیری داده های پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از ابزار پرسشنامه که روایی و اعتبار آن با استفاده از ابزار مناسب مورد تائید قرار گرفته شد، داده های مورد نیاز جمع آوری شده و با استفاده از روش آماری توصیفی(همبستگی دو متغیره-ضریب همبستگی پیرسون) مشخص شد که اخلاق اسلامی همبستگی مثبتی با مدیریت اثربخش سازمان ها و همچنین نفوذ اجتماعی دارد و در نهایت با استفاده از نتایج این پژوهش و هم چنین تحقیقات مشابه، راهکارهایی در جهت نهادینه کردن هر چه بیشتر اخلاق اسلامی در سازمانها ارائه گردید.