سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عباس عساکره – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران
محمد جواد شیخ داوودی – استادیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ا

چکیده:

کشاورزی پیشرفته امروزی به شدت به مکانیزاسیون وابسته است و مکانیزاسیون مصرف کننده اصلی انرژی تجدید ناپذیر میباشد. هدف از این تحقیق ارزیابی اثرات مکانیزاسیون بر مصرف انرژی از نظر کارایی در باغات تولید سیب در استان اصفهان میباشد. داده ها از۱۱۳ تولید کننده سیب با استفاده روش مصاحبه حضوری جمع آوری شدند. باغات مورد ارزیابی براساس درجه مکانیزاسیون به دو دسته سنتی و نیمه مکانیزه تقسیم شدند. نتایج نشان میدهد، میانگین انرژی ورودی با افزایش میزان مکانیزاسیون افزایش یافته است. کل انرژی ورودی درسیستم نیمه مکانیزه و غیرمکانیزه به ترتیب ۴۴۹۳۸/۵۷ و ۳۳۱۰۰/۸۲ مگاژول در هکتار بدست آمد. مواد شیمیایی و سوخت عمده ترین انرژی مصرفی در هر دو گروه میباشند. نسبت، بهره وری انرژی و انرژی خالص خروجی در باغات نیمه مکانیزه کمتر میباشد که نشان میدهد مکانیزاسیون به طور مؤثر و مناسب در باغات منطقه استفاده نمیشود. نسبت، بهره وری و شدت انرژی در باغات نیمه مکانیزه به ترتیب ۱/۰۲ و ۰/۴۲۵ کیلوگرم به ازای هر مگاژول انرژی مصرفی و ۲/۳۴۳ مگاژول برکیلوگرم بدست آمد در حالی که در باغات گروه دیگر ۱/۳۵، ۰/۵۶۳ کیلوگرم بر مگاژول و ۱/۷۷۵ مگاژول بر کیلوگرم به دست آمد. مدیریت ادوات و ماشینها و انتخاب مکانیزاسیون مناسب برای عملیاتها، بهرهوری و کارایی انرژی را افزایش میدهد.