سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحسن حجتخواه – استادیارگروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه رازی
محسن درکه – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه رازی
حمید ارژنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف و زمینه: امروزه هوش هیجانی از اهمیت ویژهای برخوردار است. رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی یکی از حوزههای جدید پژوهشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر نیز بررسی رابطه بین مولفههای هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوجوان است. ۹۰ مشغول به تحصیل هستند – روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی شامل تمامی دانشآموزان پسر دبیرستانهای کرمانشاه است که در سال تحصیلی ۸۹ به صورت نمونهگیری خوشهای چهار دبیرستان انتخاب گردید و از هر دبیرستان به صورت تصادفی ۵۰ نفر انتخاب و نمونهای به حجم ۲۰۰ نفر تشکیل شد سپس آنها به پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان پاسخ دادند. معدل تحصیلی دانش آموزان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی مد نظر قرار گرفت.دادههای پژوهشی با استفاده از آمار توصیفی شامل جدول، میانگین، انحراف استاندارد و فرضیههای پژوهشی با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند یافتهها: نتایج پژوهشی نشان داد که بین نمره کلی هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی و مولفههای خودآگاهی هیجانی، قاطعیت، حرمت ذات، خود شکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت پذیری، حل مسئله واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری،تحمل فشار، شادکامی و روابط بین فردی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین مولفههای خوشبختی و کنترل تکانه، رابطه معناداری وجود نداشت. نتیجه:با توجه به یافتههای پژوهشی میتوان نتیجه گرفت که بین هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و هوش هیجانی میتواند نوید دهنده پیشرفت تحصیلی باشد و بالعکس