سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیر حمزه خراسانی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،مسوول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پایه د
نسرم شایان – کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی،دانشگاه الزهراء
سید اسماعیل ترابی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی،مدرس دانشگاه پیام نور دامغان

چکیده:

نظر به جایگاه ویژه مذهب و هوش هیجانی دربراورد سلامت روانی پژوهش حاضر درنظر دارد نقش این دوسازه را بطوره مزمان درتبیین سلامت روان مورد بررسی قراردهد به این منظور ۳۶۴ نفر ازدانشجویان دانشگاه علوم پایه دامغان شامل ۲۱۶دختر و ۱۴۸ پسر با میانگین سنی ۲۰سال و دامنه سنی ۲۹-۱۶سال با روش نمونه گیری تصادفی ساده ازمیان کلیه دانشجویان دانشگاه مذکور انتخاب شدند ازمودنی ها به همه گویه های مقیاس رگه های فراخلقی شات ۱۹۹۰ جهت گیری مذهبی بهرامی ۱۳۸۰وپرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و ویلیامز۱۹۸۸ پاسخ دادند به منظور تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد یافته های پژوهش حاضر نشان میدهد که میان مولفه های تمایز هیجانی و بازسازی خلقی با سلامت روان همبستگی مثبت وجود دارد و مقایسه ضرایب رگرسیون نشان میدهد که ابعاد جهت گیری مذهبی سازمان نایافتگی و ارزنده سازی دردختران و کامجویی درپسران تعیین کننده سطح سلامت روان می باشند