سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد عبدی تربقان –
محمد اسکندری –
ژیلا سجادی –

چکیده:

امروزه با توجه به روند روز افزون شهرنشینی و به تبع آن شکل گیری جوامع شهری مصرف گرا، در برنامه های توسعه و حفظ محیط زیست از مشارکت شهروندان به عنوان اساسی ترین و پایه ای ترین عنصر یاد می شود. از این رو برای سیاست گذاریها در راستای جلب مشارکت شهروندان، شناخت رفتارهای زیست محیطی آنان یکی از ابتدایی ترین الزامات و در عین حال مهمترین آن محسوب می شود. براین اساس هدف این مطالعه پاسخ به این سوال اساسی است که آیا بین دانش زیست محیطی مسئولانه ی شهروندان با میزان مشارکت آنها رابطه ای وجود دارد؟ این تحقیق با روش پیمایشی و به صورت نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است، که نمونه آماری آن ۶۰ نفراز افراد ۱۸ سال به بالای ساکن در منطقه ی ۳ شهرداری تهران می باشد. حاصل یافته ها نشان می دهد که رابطه ی بسیار معناداری بین دانش زیست محیطی شهروندان و میزان مشارکت آنها بویژه در بین زنان در امور مربوط به حفظ و توسعه محیط زیست وجود دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت که برای افزایش دانش زیست محیطی شهروندان در راستای حفاظت از محیط زیست باید به اقدامات مشارکت جویانه ای که در تغییر رفتارها و روش زندگی آنها موثر است، تاکید کرد.