سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن موسایی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
سیما کاراندیش – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با بهره وری کارکنان سازمان جهاد و کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش ازجمله تحقیقات توصیفی – همبستگی و علی – ارتباطی است جامعه آماری تحقیق کارکنان سازمان جهاد و کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و برای تعیین حجم نمونه نیز از جدولکرجی و مورگان بهره جسته و براساس این جدول با توجه به حجم جامعه آماری مقدار نمونه ۱۱۰ می باشد ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است و برای محاسبه روایی و اعتبار پرسشنامه از پانل متخصصان و روش آلفای کرونباخ استفاده شده است برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخصهای گرایش و پراکنش از مرکز میانه میانگین، واریانس و انحراف معیار از روشهای آمار تحلیلی شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب رگرسیون چند گانه استفاده شده است.