سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا هوشی – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار استراتژیک ، دانشگاه صنایع و معادن ایران، مرکز اهواز

چکیده:

فناوری های جدید به سازمان این امکان را میدهند تا سیستم های مدیریت دانش را به منظور ذخیره و اشاعه اطلاعات ساختار نیافته مورد استفاده قرار دهند. مدیریت دانش بعنوان یکی از راههای بهبود بخشیدن به شرایط بقاء سازمان، زمانی به طور موفقیت امیز درسازمان اجرا میگردد که از قبل زمینه فرهنگی متناسب با این نظام بسترسازی شده باشد؛ چرا که هدایت نمودن دانش موجود در سازمان یک امر انسانی است و به طور کامل مربوط به منابع انسانی می شود و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان می باشد . مدیریتدانش تنها تشکیل گروه های یادگیری یا نصب نظامی جهت مدیریت منابع الکترونیکی نیست، بلکه یک پارادایم مدیریتی است کهافراد و سایر منابع درگیر از قبیل فرهنگ سازمانی، فرهنگ، فناوری اطلاعات و… را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین سازمان ها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با من را ایجاد نموده و براساس من عمل نمایند . در این تحقیق سعی شده نقش مدیریت دانش در رابطه با فرهنگ سازمانی در سازمان پارکها و فضای سبد اهواز مورد بررسی قرار گیرد. که به این منظور یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین گردید که پس از تعیین جامعه و نمونه مماری و جمع اوری و تحلیل داده ها و اطلاعات، نتایج تحقیق حاکی از من است که بین فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن شامل حمایت مدیریت، تعلق سازمانی، خلاقیت فردی، سبک رهبری و سازش با پدیده تعارض، و مدیریت دانش در سازمان رابطه معناداری وجود دارد