سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

نرجس پارسایی مقدم – کارشناس کنترل هوشمند بیمارستان رضوی مشهد، ایران
علی محقر – دانشیار و دکترای مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سیدابوالفضل فراستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

آنجایی که نگهداری تاسیسات در بیمارستان، نقشی کلیدی بعنوان فعالیت پشتیبانی بازی می کند و بدون مدیریت موثر، هدف مطلوب قابل دستیابی نیست. این تحقیق شامل مطالعه اثر به کار گیری مدیریت دانش نگهداری تاسیسات بیمارستانی بر استانداردهای اعتباربخشی بین المللی کانادایی و بهبود ابعاد کیفیت آن در بیمارستان رضوی مشهد می باشد. تحقیق حاضر در دومرحله انجام گرفته است. در مرحله اول، اثر مدیریت دانش نگهداری بر روی ابعاد سرمایه فکری بوسیله پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونتیس بررسی شده. به این ترتیب که پرسشنامه، قبل و بعد از مداخله مدیریت دانش نگهداری، توزیع و نتایج استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس تحلیل گردید. در مرحله دوم، به مطالعه ارتباط سرمایه فکری و ابعاد کیفیت اعتباربخشی کانادایی پرداخته ایم. به این منظور پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس با متن سنجه های اعتباربخشی کانادایی مطابقت داده شد. سپس داده های پرسشنامه حاصل، با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس. مورد تحلیل قرار گرفته است. به منظور تعیین پایایی اعتبار پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ و جهت بررسی نرمال بودن سوالات پرسشنامه طراحی شده در مرحله دوم از آزمون آماری کلموگروف- اسمیرنوف استفاده کرده ایم. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد، سیستم مدیریتدانش باعث ارتقاء جنبه های سرمایه فکری می شود. همچنین سرمایه فکری ارتباط مستقیم و معناداری با برخی ابعاد کیفیت اعتباربخشی کانادایی دارد