سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی پرویزی – دانشگاه کاربردی استان کرمانشاه

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش رویکرد ۳۶۰ درجه با مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتری می باشد براساس مدل فریکا ۲۰۰۰ به ارزیابی مدیریت دانش درسطح سازمان و با استفاده از مدل گالبریث و روگرس ۱۹۹۹ به بررسی روابط ممکن میزان مدیریت ارتباط با مشتری درشعب بانک ملت استان کرمانشاه پرداخته بدینمنظور نمونه آماری شامل ۸۲ نفر از مدیران کارشناسان و کارکنان بانکها بصورت تصادفی انتخابشدند ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه مدیریت دان شفریگا و پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری گالبریث و روگرس بود. جمع بندی اطلاعات استخراجی از پرسشنامه های جمع آوری شده نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی اسپیرمن بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری برابر ۰/۲۲۶ بود ووجود ارتباط بین آنها درسطح پنج درصد تایید شد.