سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نورالدین نوریان – ۱دانشجوی دوره کارشناسی رشته ی جنگلداری- مجتمع آموزش عالی بهبهان
احسان صیاد – عضو هیات علمی گروه جنگداری مجتمع آموزش عالی بهبهان
حمید طالشی – عضو هیات علمی گروه جنگداری مجتمع آموزش عالی بهبهان

چکیده:

جنگلهای حاشیه رودخانه دارای اهمیت فراوان هستند و مطالعه ی این اکوسیستم ها می تواند به مدیریت مناسب تر آنها کمک کند. یکی از جنبه های مهم در اکوسیستم های حاشیه رودخانه خاک و ارتباط آن با پوشش گیاهی و اثر رودخانه بر آن می باشد. اطلاعات در مورد خاک حاشیه رودخانه علیرغم اهمیت اثرات آن روی فرآیندهای اکوسیستم، بسیار اندک است. این تحقیق جهت بررسی رابطه ماده آلی خاک با فاصله از رودخانه در جنگلهای حاشیه رودخانه مارون در منطقه چهار آسیاب (بهبهان) انجام گرفت نمونه ها با استفاده از ۸۰ نقطه نمونه، روی ترانسکت هایی موازی با فاصله ۱۰۰ متر از یکدیگر و عمود بر رودخانه نمونه برداری شدند. نمونه برداری خاک در فواصل ۵۰ متری روی هر ترانسکت صورت گرفت. نمونه ها توسط اوگر به قطر ۶/۷ سانتی متر از دو عمق ۰-۱۵ و ۱۵-۳۰ سانتی متر خارج شدند. نتایج نشان می دهد که مقدار ماده آلی در عمق ۱۵-۰ سانتیمتر با فاصله از رودخانه ارتباط معنی داری ندارد، ولی در عمق ۳۰-۱۵ سانتیمتر (در سطح خطای ۵ درصد) معنی دار است و میزان همبستگی متوسط دارد (۴۱۲/۰=r) علاوه بر این، مقایسۀ درصد ماده آلی در دو عمق خاک نشان می دهد که مقدار درصد ماده آلی در عمق بالایی (۰-۱۵) بیشتر از عمق پایین (۳۰-۱۵) است. به طور کلی ممکن است که تغییر در ماده آلی در جنگلهای حاشیه رودخانه در نتیجۀ تغییر در پوشش گیاهی منطقه باشد