سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد ایمانی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان
علی کریم پور – دبیر آموزش و پرورش شهرستان داراب
محمد مهترپور – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودان
بهروز ایمانی – کارشناس ارشد ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مدیران شاغل در مدارس راهنمایی شهر بندرعباس در سال تحصیلی ۹۱ -۹۰ ۱۶۰ نفر) تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۱۱۳ نفر می باشند که به روش تصادفی ساده بر اساس فرمول کرجسی و مورگان انتخاب شده اند. این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و در راستای گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه، فرهنگ سازمانی (هافستد ) واثربخشی(هرسی و بلانچارد) بهره گرفته شده است. روایی و پایایی ابزارها از طریق محاسبه ضریب همبستگی هر یک از ابعاد با نمره کل مقیاس، از طریق تحلیل گویه و آلفای کرنباخ بدست آمد. و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیره استفاده شد و نتایج پژوهش عبارتند از: رابطه معنیداری بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی وجود دارد همچنین بین ابعاد فرهنگ سازمانی و اثربخشی نیز رابطه معنیداری وجود دارد