سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید عبودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل
مصدق لطفی زنگنه درویش – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش
فرشته کاظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف تحقیق حاضر شناخت تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان سازمان تامین اجتماعی خوزستان است. در این تحقیق با توجه به محدودیت زمانی و گستردگی موضوع فرهنگ سازمانی، پنج ویژگی مهمتر فرهنگ سازمانی شامل نوآوری، هویت سازمانی، حمایت مدیریت، سیستم پاداش برگرفته شده از الگوهای ارائه شده توسط رابینز ( ۱۹۹۷ ) و تمرکز بر نتیجه ها از الگوهای در نظر گرفته شده توسط اوریلی و همکارانش ۱۹۹۱ ) مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این ) پژوهش حدود ۸۰۰ نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد، در نتیجه ۱۷۶ نفر به عنوان نمونه بطور تصادفی انتخاب شد ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامهمحقق ساخته می باشد که بر اساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت تنظیم شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری (ظاهری) استفاده شد. میزان پایایی پرسشنامه با بررسی ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۷تعیین شده است. جهت بررسی فرضیهها با بکارگیری نرم افزار ۱۷SPSS V. از آزمون های تحلیل همبستگی و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین فرهنگ سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی خوزستان رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. از بین ابعاد مورد بررسی، مؤلفه های نوآوری و تمرکز بر نتیجه ها بیشترین تأثیر معنی دار را داشته اند. پژوهش هایی از این دست می تواند سهم خوبی در تبیین اهمیت فرهنگ سازمانی و کمک به مدیران و کارکنان سازمان ها جهت توجه به موضوع توانمندسازی نیروی انسانی داشته باشد