سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم کلهرنیاگلکار – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی
نرگس فتحی احمدسرائی – دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی

چکیده:

هدف پژوهشی حاضربررسی رابطه عوامل شخصیتی با رفتارپایبندی به درمان پزشکی دربیماران مبتلا به فشارخون بالا می باشد روش تحقیق توصیفی ازنوع علی – مقایسه ای بود جامعه آماری شامل همه بیماران مبتلا به فشارخون بالا درشهرکرمانشاه است که از میان مراکز بهداشت و درمان به شیوه نمونه گیری داوطلبانه یک مرکز گزینش و سپس بصورت تصادفی تعداد ۴۰بیمار انتخاب شد ابزار سنجش پرسشنامه ۵ عامل بزرگ شخصیتی NEOPI-R و پرسشنامه رفتارپایبندی به درمان بود داده ها از طریق ازمون T مستقل و با استفاده ازنرم افزار sPSS18 تحلیل شدند نتایج بیانگر رابطه معنی دار ویژگیهای شخصیتی با رفتار پایبندی به درمان پزشکی دربیماران بود.