سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زینب شیخی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان(آدرس:آبادان دانشگاه آزاد اسلام
نسترن حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج(

چکیده:

در عصر حاضر یکی از مهمترین پدیده های زندگی، استرس است.که به دلیل تاثیر بر سلامت روانی وجسمی افراد به یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی تبدیل شده است.شغل پرستاری ،به خودی خودهمراه با استرس است. از اثرات استرس بروز ناهنجاریهای رفتاری است که به نوعی در بهرهوری نهایی تاثیر سویی خواهد داشت. یکی از این ناهنجاریها بروز تعارض سازمانی به خصوص تعارضات غیرسازنده است که این تعارض باعث اختلاف در رسیدن به هدفهای سازمان است. مقاله حاضر با هدف شناسایی رابطه عوامل جسمی استرسزا در پرستاران بر بروز تعارض غیرسازنده سازمانی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه شهیدبهشتی انجام شده است. برای دستیابی به این هدف ۳۰۰ پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع شد که در نهایت ۲۹۶ پرسشنامه برگشت داده شد.تحقیق حاضر بر حسب هدفکاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است و از ابزارپرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است.یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در مجموع عوامل جسمی استرسزای پرستاران باعث بروز تعارض غیرسازنده میشود.همچنین هر یک از ابعاد متغیر مستقل نیز به تنهایی باعث بروز این نوع از تعارض خواهد شد. در اجرای مدل معادله های ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی، در مدل لیزرل، تحلیل عاملی تأییدی مربوط به متغیرهای مشاهده شده هر یک از متغیرهای نهفته کاملاً نمایش داده شده است که تناسب مدل مزبور با توجه به سطح کای اسکوئر ,P-value به دست آمده برازش مدل را به نحو مناسبی نشان می دهد.