سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا دنیویان – موسسه تحقیقاتپنبه کشور

چکیده:

تعیین روابط بین عوامل آبهوایی و عملکرد گیاهان زراعی به منظور تشخیص و توسعه مدلهای ریاضی از مفاهیم مهم درعلم کشاورزی می باشد به منظوربراورد و تفسیرروابط رگرسیونی بین عوامل آبهوایی درجه حرارت بارندگی و میزا تشعشع خورشیدی با عملکرد پنبه G. Hirsutum این بررسی درایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد منطقه گرگان به مورد اجرا گذشته شد بدین منظور طی۱۲سال رگرسیون های خطی درجه دوم و سوم میانگین پارامترهای هواشناسی مذکور درکلیه ماه های سال با عملکرد نهایی وش براورد و سپس رگرسیونهای معنی دار برای هرماه تفسیر گردیدند. دراین بررسی روشن شد که بین میانگین ماهنه درجه حرارت مینیمم روزانه و عملکرد پنبه درماه آگوست روابط رگرسیونی معنی دار ازنوع خطی و درجه دوم وجود داشت دراین حالت مناسب ترین درجه حرارت مینیمم برای حداکثر عملکرد درماه آگوست ۲۳/۴درجه سانتیگراد تعیین گردید.