سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه حیاوی – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی
محمدرضا حمیدی زاده – دانشگاه شهید بهشتی
منصور مومنی – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور دستیابی سازمان ها به به مزیت رقابتی و افزایش عملکرد سازمانی خلق دانش میتواند به عنوان یک فرصت مورد توجه قرارگیرد هدف ازمقاله حاضربررسی رابطه عملکرد سازمانی با خلق دانش دراداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خوزستان است جامعه آماری این تحقیق را ۸۱نفرازکارشناسان و مدیران آن اداره و با استفاده ازروش نمونه گیری تمام سرشماری تشکیل میدهند روش پژوهش توصیفی پیمایشی است ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای با ۲۹پرسش است که براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تدوین شده است درتدوین پرسشنامه اعتبار محتوایی به کاررفته و پایایی آن با استفاده از الفای کرونباخ مقدار ۰/۹۳ محاسبه شده است داده ها با استفاده ازنرم افزارهای SPSS ی LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.