سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهناز شیرازی – کارشناس ارشد روانشناسی عمومی هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
علیرضا رجایی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

چکیده:

پژوهش با هدف بررسی رابطه عملکرد خانواده و هویت دینی و ملی نوجوانان انجام گردید. از دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه نواحی ۱و۴ در سال ۸۸-۸۷ ۳۲۰ نفر به روش خوشه ای تصادفی مرحله ای انتخاب و پرسشنامه های عملکرد خانواده و ابعاد هویت نوجوانان تکمیل گردید داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیونچند متغیره تحلیل شد نتایج نشان داد بین هویت دینی با حل مشکل r=0/11 و همراهی عاطفی r=0/24 رابطه مستقیم وجود دارد همچنین بین هویت ملی و مقیاس های حل مشکل r=0/15 , و همراهی عاطفی r=0/17 رابطه مستقیم و معناداری در سطح آلفای ۰/۰۵ وجود دارد در پسران بالاترین رابطه بین هویت دینی با همراهی عاطفی r=0/30و در دختران بیشترین ارتبط بین مقیاس حل مشکل و هویت دینی r=0/22 در سطح اطمینان ۰/۹۵ مشاهده شد روابط اعلام شده دارای قدرت پیش بین می باشد.