سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مرتضی صالحی سربیژن – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دانشگاه صنع
صدیقه سلیمانی فرد – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه زابل

چکیده:

شرایط قرن حاضر موجبات برتری نرم افزار بر سخت افزار را مهیا نموده است. عواملی همچون ک مهزینه و در دسترس بودن باعث شده است بسیاری از کشورهای جهان صادرات دانش و اطلاعات را جایگزین کالا و صنعت کنند. در این میان خدمات فنی ومهندسی به عنوان یکی از را ههای موثر افزایش درآمد ملی و دستیابی به منابع ارزی در این کشورها محسوب م یشود. وجود تعداد زیاد نیروی انسانی متخصص و با تجربه و مشکلاتی از قبیل بیکاری نیروهای آماده به کار و درآمد متکی بر صادرات نفت در کشور ما موجب م یگردد که استفاده از پتانسیل نیروهای انسانی و تأثیرشان بر رشد اقتصادی از اهمیت ویژ های برخوردار شود. لذا در این مقاله به بررسی رابطه علیت میان صادرات کل، صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی و رشد اقتصادی ایران پرداخته م یشود. بدین منظور، رابطه فوق با آزمون علیت گرنجر برای داد ههای سا لهای ۱۳۵۲ – ۱۳۸۶ که از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شده، مورد بررسی قرار گرفته و اثر این متغیرها با استفاده از روش های توابع عک سالعمل آنی وتجزیه واریانس تعیین گردید. همچنین به منظور بررسی خصوصیات داده های سری زمانی از تست های ریشه واحد دکی فولر و فیلیپس پرون استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که صادرات خدمات فنی ومهندسی، صادرات کل وصادرات غیرنفتی به ترتیب بیشترین سهم را در تغییرات رشد اقتصادی دارا م یباشند. همچنین اثر صادرات خدمات فنی ومهندسی بر روی رشد اقتصادی مثبت است.