سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نادر محمودی – کارشناس ارشد روانشناسی
معصومه ملکشاهی فر – کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه عزت نفس و راهبردهای رویارویی دانش اموزان مقطع متوسطه دارای اختلالات سایکوسوماتیک استان زنجان بوده است روش تحقیق درمطالعه حاضر همبستگی بوده است برای دستیابی به این هدف از بین مدارس متوسطه پسرانه شهرزنجان درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ تعداد۱۴مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب وپس ازشناسایی میزان شیوع اختلالات از بین دانش اموزان دارای اختلالات سایکوسوماتیک تعداد ۳۰دانش اموز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و ازلحاظ سن جنس تحصیلات با ۳۰نفردانش اموز عادی همتاسازی شدند سپس پرسشنامه های عزت نفس کوپراسمیت و راهبردهای رویارویی را تکمیل کردند و داده ها توسط ازمون T و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین دانش اموزان دارای اختلالات سایکوسوماتیک و عادی درشش مولفه هوش هیجانی و سبک دلبستگی تفاوت وجوددارد و سبک دلبستگی با ارزیابی هیجانات دیگران ابزار هیجانی رابطه معنی داری دارد.