سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

پگاه کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

بحث پیرامون عدالت و بی عدالتی درسازمان ها موضوعی است که درمقام مقایسه با دیگر کارکنان و یاسازمان ها مورد توجه کارکنان قرارمیگیرد اخیرا ادبیات مدیریت تغییر بربرنامه های تغییر سازمانی موفق برای تسهیل تغییر متمرکز شده درسازمان ها بواسطه دلایلی همچون تغییر تکنولوژی گرایشات جدید ارتباطات مقررات جدید و ایجاد محیطی و اجتماعی نمی تواند ازتغییر اجتناب کرد این وضعیت ممکن است مستلزم مسیریابی وضعیتهای جدید بوده و موجب عدم اطمینان نگرانی و اضطراب برای سازمان و همچنین کارمند شود درمیان متخصصین و محققین بحثی درمورد علل تغییروروشهای شکل دادن نگرشها و رفتارهای کارمند وجود دارد تاب دین وسیله درجهت تغییر سازمانی گام بردارد شناخت روشهایی برای تغییر موفق به عنوان حوزه ای قابل توجه می باشد زیراسازمان ها هیچ کنترلی برتصمیمات کارمند ندارد بنابراین برای درک شاخصهایی که ممکن است ازایجاد نگرشها عقاید و رفتارهای مثبت برای افزایش احتمال تغییر سازمانی موفق حمایت کنند تحقیق امری ضروری به نظر می رسد.