سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرمان
عطااله براهویی – دانشگاه پیام نورخاش
عبدالواحد شهنوازی – دانشگاه علوم پزشکی استان س و ب

چکیده:

همچنان که عقلانیت جوهری بشرقوت میگیرد ارزشهای اصیل انسانی عدالت زنده تر می شوند یکی ازعرصه های ابراز حساسیت به مفهوم عدالت ساخت سازمانهای رسمی است و عدالت سازمانی امروزه یک مفهوم شناخته شده ای است وبرهیچ سازمانی پوشیده نیست که استقرار عدالت درسازمان میتواند پیامدهای موثری درپی داشته باشد برای بررسی وضعیت عدالت سازمانی و اسیبهای ناشی ازعدم وجود آن می توان از متغیرهای بسیاری استفاده کرد که مهمترین آنها عبارتنداز: هویت سازمانی عجین شدن با شغل رفتارهای شهروندی سازمانی رضایت شغلی تعهدسازمانی عملکرد شغلی و ترک خدمت دراین پژوهش رابطه همبستگی متغیرهای بسیارمهم هفتگانه فوق الذکر با عدالت سازمانی بررسی میشود دلیل انتخاب ارتباط عدالتسازمانی با متغیرهای مهمی همچون تعهدسازمانی رفتارشهروندی سازمانی عجین شدن با شغل ترک خدمت عملکرد شغلی وهویت سازمانی این است که دررفتار سازمانی معمولا ین متغیرها متغیر وابسته محسوب می شود وتاثیر عدالت سازمانی براین متغیرها درمدل ترسیم شده است که توضیحات مربوط به هریک شرح داده میشود.