سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد جمال پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعیی گرایش شیلات
غلامحسین محمدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور
مژگان خدادادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

دراین پژوهش بررسی رابطه طول و وزن ماهی بیاح Liza macrolepis درمنطقه خورموسی با استفاده از نمونه های تخلیه گاهی مورد بررسی قرارگرفت نمونه برداری به منظور بررسی فراوانی های طولی و وزنی بصورت ماهانه و از ابان ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۸۹ صورت گرفت تنها درماه خرداد نمونه یافت نگردید که علت آن مهاجرت این ماهی به دلیل تولید مثل می باشد در طی ۱۱ ماه نمونه برداری تعداد ۴۴۹ عدد ماهی صید گردید که هر ماه پس از صیدو انتقال به آزمایشگاه عملیات بیومتری برروی انها انجام می گردید. معادله نمای رابطه طول کل با وزن درماهی بیاح بدون تفکیک در جنسیت برابر با y-0/0284×2/726 و رابطه خطی آن برابر با y-12/45x-148/0محاسبه گردید معادله نمایی رابطه طول و وزن برای جنس ماده برابر با y-0/03563×2/63 و رابطه خطی آن برابر با y-11/89x-142/1 و همچنین معادله نمایی رابطه طول و وزن جنس نر برابر با y-0/01877×0/2857 و رابطه خطی آن برابر با y-11/03x-125/6 مشخص گردید که مقدار b محاسبه شده در سه مورد بیانگر رشد ایزومتریک دراین ماهی می باشد.