سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهرنوش دریا – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، گروه شیلات، دانشگاه هرمزگان
ایمان سوری نژاد –
لیلا مرحمتی زاده –

چکیده:

در مطالعه ی حاضر رابطه ی طول و وزن در ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) و شوریده (Otolithes rubber) در آب های خلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری به منظور بررسی فراوانی های طولی و وزنی بصورت ماهانه و به مدت یک سال صورت گرفت. نمونه ها بلافاصله پس از صید جهت انجام مطالعات به آزمایشگاه منتقل شده و بلافاصله بیومتری شدند. توزین نمونه ها نیز با استفاده از ترازوی دیجیتالی با دقت ۰/۱ گرم صورت پذیرفت.میانگین و انحراف معیار طول و وزن در نمونه های سنگسر معمولی به ترتیب ۶/۷۸± ۳۴/۶۲سانتیمترو۵۶۳/۶۹±۱۱۶۸/۷۶گرم ودرشوریده ۳/۷۵±۴۲/۶۶سانتیمترو۲۲۶/۶۶±۸۳۵/۶۶گرم بود رابطه ینمایی طول ووزن برای ماهی سنگسر معمولی به صورت W = 0.0975 L2.6271 با ضریب همبستگی۰/۹۸۶وبرای ماهی شوریده به صورتW =0.0391L2.6501 باضریب همبستگی۰/۸۲۲محاسبه گردید