سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان آزادی – ACECR کارشناس ارشد روان شناسی_جهاد دانشگاهی اهواز
نسیبه احمدی بلوطکی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری والدین با بروز رفتارهای پرخطر دانشجویان صورت پذیرفت این پژوهش ازنوع مطالعات همبستگی و جامعه پژوهشی دربرگیرندهکلیه دانشجویان دانشگاه شهیدچمران واحد اهواز کهدرسال تحصیلی ۹۱-۹۰ مشغول به تحصیل بودند می باشدکه نمونه ای به تعداد ۲۸۲ نفر بصورت تصادفی ازمیان آنان انتخاب گردید و بااستفاده ازپرسشنامه های رفتاری پرخطر و شیوه های فرزندپروری بامریند داده های جمع آوری شد تحلیل داده ها با استفاده از ازمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون انجام شد که نتایج حاصل ازضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین شیوه های فرزندپروری و بروز رفتارهای پرخطر دانشجویان رابطه معنی داری وجود داشت