سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزاده آقائیان – دانشجو کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیر ابوالفضل صورتگر – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرزانه عبداللهی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

امروزه یکی از مهمترین مسائلی که کلانشهرها و به ویژه شهرتهران را درگیر خود ساخته است الودگی هوا می باشد کیفیت هوا به علت افزایش جمعیت حجم زیاد خودروها و نیز کارخانه های صنعتی رو به کاهش است ازطرف دیگر مشاهده و تخمین کیفیت هوا به علت تاثیری که برسلامت جامعه دارد ازاهمیت بالایی برخوردار می باشد درانی مقاله تاثیر شرایط آب و هوایی برغلظت آلاینده ها درهوای شهر تهران را مورد بررسی قرار دادیم بدین منظور هوای شهرتهران درسالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۷ بصورت روزانه به عنوان نمونه درنظر گرفته شد برای بررسی رابطه و مدلسازی از روش مدلسازی فازی ونگ – مندل بهره بردیم دراین تحقیق داده های ورودی که همان شرایط آب و هوایی مباشند عبارت ازدما میزان متوسط بارش رطوبت هوا و سرعت باد و درمقابل داده های خروجی سیستم سه الاینده مههم هوای شهرتهران مونوکسید کربن ذرات معلق و دی اکسید گوگرد م ی باشند . طبق نتایج این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که رابطه معنی داری بین شرایط آب هوایی و غلظت آلاینده ها درشهر تهران وجود ندارد به عبارت دیگر خروجی سیستم مدل شده تقریبا درکلیه شرایط آب و هوایی ثابت و مستقل ازشرایط جوی می باشد.