سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر صبحی قراملکی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
فریبا پارسامنش – کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میزان شادکامی با دو تیپ شخصیتی برونگرا و درونگرا و جنسیت است. طرح پژوهشی حاضر از جمله طرحهای همبستگی و از نوع تحقیقات توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان مدارس ناحیه یک شهرستان کرج بود. بدینمنظور تعداد ۲۲ نفر زن و ۲۲ نفر مرد به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه (برونگرا و درونگرا) جای گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون شخصیت آیزنک و مقیاس شادمانی آکسفورد بود. بمنظور تحلیل استنباطی دادهها از روش رگرسیون چند متغییره استفاده شد و یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد که: برونگرایی پیش بینی کننده میزان شادی در افراد است. بنابر این نتیجه می- گیریم که شخصیت، از جمله عوامل مؤثر بر شادکامی است.