سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: همایش ملی مدیریت توانمندی ها در اقتصاد ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید بهرامی – کارشناس ارشد حسابداری، گیلان، رشت
هادی عزیزی پور – مدرس گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تالش ، تالش ، ایران
امیرحسین بازیار – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

چکیده:

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار ، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد ، یکی از موضوع های اساسیدر سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست ؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایهگذاری خود نیاز داشته باشند . سرعت نقدشوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار بوسیله یسرمایه گذاران است . یکی از معیارهای سنجش نقدشوندگی میزان حجم معاملات سهام می باشد که در این پژوهش رابطه یسهام رشدی و ارزشی با حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفتهو برای تعیین حجم معاملات ، تعداد سهام معامله شده در یک بازه ی زمانی سالانه در نظر گرفته شده است . داده های سریزمانی به صورت سالانه جمع آوری شده و بوسیله ی نرم افزار Eviews به روش داده ترکیبی ( تابلویی ) مورد بررسی قرار گرفتهاست . در این راستا برای آزمون بهتر رابطه دو متغیر ، متغیرهای اندازه و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شدند .نتایج پژوهش مبین وجود رابطه ی منفی و معنادار بین سهام رشدی و حجم معاملات و عدم وجود رابطه ی معنادار بین سهامارزشی و حجم معاملات می باشد.