سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه رضایی – کارشناسی پرستاری
سیده خدیجه احمدی – کارشناسی علوم تربیتی
مجتبی رضایی راد – دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی
روح اله محمدی اترگله – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان پیام نورساری می باشد این پژوهش ازنوع توصیفی بوده که ازروش همبستگی سودجستهاست جامعه آماری عبارتنداز۳۰۶ نفر ازکارکنان دانشگاه پیام نورساری که درسال تحصیلی ۹۰-۹۱ مشغول به فعالیت میباشند تعدادنمونه دراین تحقیق براساس جدول مورگان برابر با ۱۷۵ نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده بدست آمده است ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی و پرسشنامه استاندارد اثربخشی کارکنان بوده است برای ازمون فرضیه ها هازروشهای امار استنباطی ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است یافته های پژوهش نشان داد که بین سلامت سازمانی با اثربخشی کارکنان دانشگاه پیام نورساری رابطه معنی داری وجود دارد.