سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اعظم زرگوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
محترم خوش باطن – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده:

سلامت اجتماعی یکی ازابعاد سلامت است سلامت اجتماعی به عوامل مختلف اجتماعی وفرهنگی وابسته است هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت اجتماعی و متغیرهای دموگرافیک دربین دانشجویان دانشگاه گیلان است روش پژوهش دراین مطالعه پیمایشی است جامعه اماری آن را کل دانشجویان دانشگاه گیلان که ازاین میان نمونه اماری ۴۰۰نفر به روش نمونه گیری دردسترس است برای جمع اوری اطلاعات ازابزار پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی و خودساخته استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS19 که ازنتایج امارهای توصیفی و استنباطی چنین برمی اید که عوامل دموگرافیک باسلامت اجتماعی رابطه معناداری دارند