سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی ابزری – استاد و عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان
امیرحسین حسینی – دانجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
مجتبی فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

پاسخهایی که سازمان ها به محیط امروزی کسب و کارنشان داده اند نشان میدهد که آنان باید برمنابع نامشهودی تکیه داشته باشند که قبلا کمتر مورد توجه بوده اند سرمایه فکری را اغلب تحت عنوان دارایی های نامشهود توصیف می کنند که میتوان بهعنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار به کارگرفت این مطالعه رابطه بین سرمایه فکری و کارافرینی سازمانی را درپنج کارخانه واقع درشهرک صنعتی کرمان مورد بررسی قرارمیدهد اندازه نمونه مورد مطالعه دراین تحقیق ۲۳۰نفر است که بصورت تصادفی انتخاب شده اند برای جمع آوری داده های این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری و کارافرینی سازمانی استفاده شدهاست داده های جمع آوری شده با استفاده ازازمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس مورد تحلیل قرارگرفته اند نتایج حاصل ازاین تحلیل نشان داد که بین کارافرینی سازمانی و سرمایه فکری و ابعاد آن به ترتیب سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری درسطح اطمینان ۰/۹۵ درصد همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاصل ازتحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین نظرات اعضای نمونه آماری ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی مانند جنسیت مدرک تحصیلی سابقه کاروسن درباره رابطه با سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی وجود ندارد.