سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

بدرالسادات فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش مالی)دانشگاه آزاد اسلامی وا
محمد رضا دلوی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
سعید آقاسی – دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی فرهنگی دانشگاه علوم و تحقیقات اصفها

چکیده:

امروزه سرمایه انسانی استراتژیک اهمیت فراوانی پیدا کرده است بطوری که آن را ابزاری ارزشمند برای توسعه دارائی های کلیدی یک سازمان می دانند ، گام برداشتن در جهت ارتقاء این سرمایه نامشهود می طلبد تا به بررسی،ابعاد درونی موجود در انسان بپردازیم و با توجه به حالات و روحیات آنها زمینه ارتقاء سرمایه انسانی موجود و در نهایت عملکردمالی بانک را فراهم آوریم .در یک سازمان دارائی های روحی و روانی ضمنی کارکنان یکی از حیاتی ترین اجزایی است که بر عملکردمالی تاثیر بسزایی دارد بنابر این سرمایه انسانی استراتژیک مهمترین دارائی و منبع خلاقیت و نوآوری یک سازمان خواهد بود. پژوهش حاضر سعی داردتاثیر ابعاد سرمایه انسانی استراتژیک که شامل (آموزش، تجربه کاری، شایستگی، منحصر به فرد بودن، ارزشمند بودن و غیر قابل تقلید بودن کارکنان) بر عملکرد مالی بانک سپه از منظر درآمدها بررسی می کند. ابتدا به سرمایه، سرمایه انسانی، سرمایه انسانی استراتژیک وعملکرد مالی بانک اشاره دارد. جامعه آماری مدیران مالی شعب بانک سپه شهر اصفهان می باشد و برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه سرمایه انسانی استراتژیک و پرسشنامه تاثیر سرمایه انسانی استراتژیک بردرآمدها استفاده گردیده است که پایایی پرسشنامه سرمایه انسانی استراتژیک ۸/۸۶ و برای پرسشنامه سرمایه انسانی استراتژیک بردرآمدها ۹/۰۱ در سطح بالایی بوده و روایی نیز در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت و تمامی پرسشنامه ها بازگشت داده شد. نتایج تحقیق حاکی از آنست که سرمایه روانشناختی با عملکرد سازمان رابطه مثبت و معناداری دارد و هرچقدر سرمایه انسانی استراتژیک بیشتر باشد درآمدهای بانک نیز بیشتر است . همچنین مهمترین ابعاد سرمایه سرمایه انسانی استراتژیک از جمله، آموزش ، تجربه کاری ، شایستگی ها با درآمدهای بانک رابطه مثبت و معناداری دارند که هرچقدر این ابعاد در بانک بیشتر تقویت شوند منجر به ارتقاء عملکرد مالی بانک شده و زمینه کارآیی و اثربخشی سازمان را فراهم می کنند. در مدل مورد بررسی از طریق معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مقدار شاخص های برازش (۰/۹۴=GFI و ۰/۹۲ = AGFI) نشان دهنده مناسب بودن مدل می باشد.