سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعید شفیعا – کارشناس ارشد مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

این مقاله با هدف ارزیابی اثر گذاری سرمایه اجتماعی برتوسعه پایدار اقتصادی درگروه فعالان اقتصادی محله غیررسمی غیررسمی شمیران نو واقع در منطقه ۴ شهرداری تهران طراحی شده است روش تحقیق ازنوع توصیفی پیمایشی تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها ا زپ رسشنامه استفاده شده است هدف اصلی تحقیق ارزیابی سرمایه اجتماعی گروه تحقیق با توسعه پایدار اقتصادی محله ای است و هدف فرعی بررسی توانایی روشهای سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با توجه به داده های آماری است داده های آماری نشان داد که دو روش متفاوت ارزیابی سرمایه اجتماعی توانایی سنجش این مفهوم را دارا می باشند و نتایج تایید نمود که میان سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی رابطه مثبت و معنی داری برقرار است بنابراین سرمایه اجتماعی بالا وسیله ای برای افزایش پایداری اقتصاد م حله ای بوده و انگیزه های اقتصادی گروه تحقیق عامل موثری برای چگونگی این تبدیل است.