سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمید دهقانی – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان،کارشناس ارشد جامعه شناسی د
فاطمه اکبرزاده – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه اصفهان،کارشناس ارشد جامعه شناسی د

چکیده:

مطالعه و بررسی سلامت روان جوانان به عنوان گروه سنی درمعرض خطر و رابطه آن با سرمایه اجتماعی باعث شناخت و درک گروه های سنی دیگر خانواده و جامعه از آنان شده و بدین طریق تعاملات صحیح با آنان افزایش می یابد هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سلامت روان جوانان شهربابلسر است روشت حقیق پیمایشی و ابزار تحقیق پرسشنامه است جامعه آماری کلیه جوانان شهربابلسر هستند بدین منظور نمونه ای ۳۸۰نفری به روش خوشه ای طبقه بندی متناسب انتخاب شدند برای سنجش سلامت روانی ازفرم ۲۸سوالی سازمان جهانی بهداشت و برای سنجش سرمایه اجتماعی از سه شاخص ارتباط اجتماعی اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی استفاده شده است نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین هرسه بعد سرمایه اجتماعی ارتباط اجتماعی مشارکت اجتماعی اعتماد اجتماعی با سلامت روان رابطه معناداری دارند.