سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم یعقوب زاده – کارشناس ارشد علوم تربیتی

چکیده:

بررسی نقش آموزه های مذهبی در کاهش مشکلات روحی روانی جوامع در عصر حاضر موضوع تحقیقات فراوانی بودهاست، اما اندکی از این مطالعات سعی در بررسی رابطه مذهب و سلامت روانی داشتهاند. در همین راستا این پژوهش بهبررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانشجویان زن دانشگاههای آزاد کرج پرداخته است. پژوهشتوصیفی و از نوع همبستگی است جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ بودند که به پرسشنامه های سلامت روان و سبک زندگی اسلامی پاسخ دادند. داده های دریافتی توسط فرمولهای آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار داده شد. نتایجضریب همبستگی پیرسون حاکی از آن است که بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان، رابطه منفی، ومعناداریوجود دارد، به طوریکه رشد و تقویت سبک زندگی اسلامی، باعث کاهش سطح اضطراب، افسردگی و شکایت جسمانیمی شود. همچنین نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که ۴۴ درصد از واریانس سلامت روان توسط مولفه هایسبک زندگی تبیین می شود.